Frågor och Svar

Ring oss på 070 – 545 97 37

Praktiska frågor och svar om entreprenadsbesiktning

Här finner ni frågor och svar på dom vanligaste praktiska frågorna som finns om entreprenadsbesiktning.

Varför skall man utföra förbesiktningar?

Innan man kommer för långt in i byggprocessen är det lämpligt att utföra förbesiktningar. Det kan vara rördragning i schakt, tätskikt i våtrum, konstruktioner eller som en normerande besiktning för att säkerställa nivån på utfört arbete.

Vad innebär en slutbesiktning?

Vid kontraktstidens utgång behöver hela entreprenaden kontrolleras, allt från avhjälpande av fel från förbesiktningar, det fysiska slutresultatet till granskning av dokumentation och egenkontroller.
Vid slutsammanträdet av slutbesiktningen avgörs även om entreprenaden är godkänd eller ej.
När entreprenaden godkänns övergår entreprenadsområdet och försäkringsansvaret till beställaren.

Vad händer om entreprenaden ej kan godkännas?

Om en entreprenad, upphandlad enligt AB/ABT, ej kan godkännas vid slutbesiktningen skall besiktningsmannen föreskriva fortsatt slutbesiktning.  

Ny slutbesiktning föreskrivs när en konsumententreprenad ej kan godkännas.
Även vid entreprenader upphandlade enligt AB/ABT används ny slutbesiktning och det då entreprenaden vid slutbesiktning varit så ofärdig att besiktningen avbröts.

Vad skall man göra om man vill konstatera om fel är avhjälpa?

Efterbesiktning påkallas då någon av parterna vill säkerställa att fel vid tidigare besiktning har avhjälpts.

När skall man utföra en garantibesiktning?

Om garantitid har avtalats skall garantibesiktning påkallas och utföras innan den kortaste garantitidens utgång.

Vi har uppmärksammat fel i bygget och vill reklamera det till entreprenören. Hur gör vi det för att få tyngd i reklamationen?

Part har rätt att efter, entreprenadstidens utgång, påkalla särskild besiktning av fel/brister/anmärkning som beställaren påtalar avseende entreprenaden i ett visst avseende.

Vad innebär en statusbesiktning?

Vill man få veta fastighetens skick är det statusbesiktning som skall utföras.
Den ger vägledning i omfattning av kommande renoveringar samt vilka kostnader man behöver räkna med.


Praktiska frågor och svar om våtrum och våtrumsbesiktning

Här finner ni frågor och svar på dom vanligaste praktiska frågorna som finns om våtrum och våtrumsbesiktning.

Vad behöver man besiktiga i ett renoverat badrum?

Ett våtrum byggs i flera olika etapper och enligt olika branschregler.
En förbesiktning då tätskikt är monterat är att rekommendera då det är relativt enkelt att avhjälpa eventuella fel.
Om badrummet finns i ett flerfamiljshus och avloppen byts eller dras om krävs oftast en förbesiktning innan man gjuter igen avloppen.
Det kan vara fel i montaget av tätskikt, fel golvlutning eller andra olika fel. Sen behövs ALLTID en slutbesiktning av badrummet när det är färdigställt.

Vilka saker tittar ni på vid en besiktning?

Vi tittar på allt från golvlutning, tätskiktsanslutningar, golvbrunn, EL- och VVS-installationer, plattsättning, fogning, montering av inredning, målning, ventilation, installationsschakt samt dokumentation.

Vad krävs för en godkänd entreprenad?

För en godkänd entreprenad vid slutbesiktning krävs att entreprenaden är färdigställd och full funktion föreligger, egenkontroller är utförda samt dokumentation redovisad. Endast enstaka fel av enklare slag får förekomma.
Om det föreligger allvarliga fel eller att dokumentationen ej är komplett kommer entreprenaden inte godkännas.
Vid ej godkänd slutbesiktning ska ny eller fortsatt slutbesiktning ske, beroende på avtalsform.

Vad sker vid underkänd entreprenad?

När entreprenaden ej kan godkännas måste en ny besiktning göras när fel och brister som legat till grund för icke godkännande är avhjälpta.

Är det ett lagkrav att följa branschregler vid renovering av våtrum?

Nej, det är det inte.
Men det finns flertalet olika branschregler inom våtrum som utgår från lagkraven.
• BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum
• GVK – Golvläggarnas våtrumskontroll
• Säker vatten – VVS installationer
• MVK – Måleribranschens regler för våtrum
• AMA-HUS – Allmän material och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten
Samtliga regelverk bygger på att uppfylla Boverkets byggregler, BBR.
BBR är alltid gällande då detta är lagkravet för vad uppbyggnaden av våtrummet skall klara av för belastning.

Regelverken är frivilliga regelsystem. För att dessa skall gälla måste de avtalas mellan beställare och entreprenör.

Vid konsumententreprenad skall ett avtal om branschregler alltid betraktats som slutet vid anlitandet av ett behörigt företag eftersom ett behörigt företag ALLTID skall arbeta efter sina branschregler.
Detta gäller BBV, GVK och säker vatten.

Branschreglerna uppfyller de tvingande regler som finns i BBR. Genom branschreglerna blir dock kravet på arbetets utförande högre. Detta då branschregler mer i detalj går in på tekniskt utförande än vad som föreskrivs i lagtexten. Eftersom våra branschorganisationer fått en stark ställning på marknaden används branschreglerna ofta som ett mått på fackmässighet. Det kan till exempel innebära att en domstol utgår från branschregler när fackmässighet skall bedömas, även om de reglerna inta föreskrivits.

Så därför: Avtala ALLTID att branschregler skall gälla för ert våtrum!

Har Granbergs byggkonsult & Besiktning godkända besiktningsmän?

JA, våra besiktningsmän är SBR ingenjörer med lång erfarenhet av våtrum. Flertalet av våra besiktningsmän är av SBR godkänd besiktningsman eller av RISE Certifierad besiktningsman. Vi har dessutom genomgått utbildning hos Byggkeramikrådet, Säkra våtrum (GVK) samt Säker Vatten och har mångårig erfarenhet av våtrumsuppbyggnad, el, VVS och stambyten.


Praktiska frågor om projektledning och val av entreprenör

Här finner ni frågor och svar på dom vanligaste praktiska frågorna som finns om val av entreprenör.

Vad innebär projektledning?

Projektledning skulle kunna beskrivas som läran om ett organisera, planera och hantera resurser för att projektet ska uppfylla de fastställda målen. Projektet leds av en projektledare vars ansvar är att se till att medarbetarna arbetar mot samma mål och att projektet färdigställs på utsatt tid och inom budget.

Vad bör man tänka på när man anlitar och skriver avtal med en entreprenör?

Upprätta ALLTID ett skriftligt avtal där ni så noggrant som möjligt går igenom vilka arbeten som skall utföras, vilka material som ingår, tid för arbetet samt pris och betalningsvillkor.
Avtala ALLTID in garantitider för utfört arbete och vite vid förseningar.
Avtala ALLTID in besiktning av utfört arbete.
Med ett noggrant utformat avtal minskar risken för oenighet om vad som gäller.
Använd ALLTID hantverksformuläret, som finns på vår eller konsumentverkets hemsida, vid avtal mellan konsument och entreprenör.