Branschregler

Ring oss på 070 – 545 97 37

Boverkets byggregler (BBR)

Boverkets byggregler är samhällets minimikrav som måste uppfyllas vid nyproduktion och renovering av byggnader.
Se PDF och läs mer på www.boverket.se

Föreskrifter EL-anläggning

Elsäkerhetsverket har uppdraget att arbeta för hög elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, det vill säga störningsfri el. Det gör vi främst genom att utföra tillsyn och marknadskontroll, ta fram föreskrifter och allmänna råd och bidra till standardiseringsarbete på nationell och internationell nivå. Elsäkerhetsverket handlägger också ansökningar om auktorisation som elinstallatör och ansvarar för ett register över elinstallationsföretag. Vi bidrar till kunskapsuppbyggnad kring elsäkerhet och EMC genom projekt, analyser och utredningar. Myndigheten ansvarar vidare för krishantering i både fredstid och vid höjd beredskap. Vi har också en omfattande informationsverksamhet med webbplatsen som bas.
Läs mer på www.elsakerhetsvarket.se

Branschregler Säker Vatteninstallation

Säker Vatten AB ägs av landets auktoriserade VVS-företag och har till uppgift att tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och leverantörer av VVS-produkter utveckla branschregler Säker Vatteninstallation. Säker Vatten auktoriserar VVS-företag och utbildar medarbetarna i branschreglerna. Säker Vatten arbetar även med informa­tion och utvecklingsprojekt för att ge de auktoriserade VVS-företagen bättre förutsättningar för installationer.
Se PDF och läs mer på www.säkervatten.se

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)

Byggkeramikrådet, BKR, tar tillvara erfarenheterna inom det byggkeramiska området. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är riktlinjer för byggkeramiska installationer i våtrum. BKR utbildar plattsätt­ningsföretag och utfärdar tätskiktsbehörighet för deras medarbetare.
Se PDF och läs mer på www.bkr.se

Säkra Våtrum (GVK)

Svensk Våtrumskontroll, GVK, är en stiftelse som har till syfte att minska vattenskadorna där byggherrar, förvaltare och entreprenörer samordnat sina kunskaper och erfarenheter om hur ett fackmässigt våtrum ska utföras. GVK ger ut branschreglerna för tätskikt i våtrum – Säkra Våtrum, samt auktoriserar våtrumsentreprenörer genom att utbilda montörer.
Se PDF och läs mer på www.gvk.se

Måleribranschens regler för våtrum (MVK)

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, drivs av färgtillverkare i samarbete med branschorganisationerna Målaremästarna, Måleriföretagarna och Sveff. Måleribranschens regler för våtrum har utarbetats för att säkerställa hög kvalitet på utförda våtrumsarbeten. MVK tillhandahåller uppdaterad information om godkända färgsystem samt auktoriserade entreprenörer och måleriföretag.
Se PDF och läs mer på www.vatrumsmalning.se

AMA Hus- Allmän material- och arbetsbeskrivning

AMA Hus är avsedd att tjäna som underlag vid upprättande av tekniska beskrivningar och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produkten och dess delar. Reglerna är även ett mått på fackmässigt utförande avseende toleranser och tekniska lösningar.

Tekniska- och monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar för produkter och system är viktiga delar av våtrummets kvalitetssystem. I monteringsanvisningen beskriver leverantören hur produkten ska monteras eller appliceras. De som utför arbetet ska alltid följa monteringsanvisningarna.
Läs mer om monteringsanvisningar hos respektive leverantör